Oznámení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve společnosti Regina, a.s.

Níže naleznete informační memorandum akciové společnosti Regina, a.s. Slouží k informacím o ochraně osobních údajů a podmínkách užití.

Ochrana osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek společnosti Regina, a.s., se sídlem Hradecká 415, Jičín, PSČ 506 01, IČO: 42 19 68 41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou B 428 (dále jen “Regina”), která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů.

Správce osobních údajů (dále také jen “správce”) postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dalšími právními předpisy.

Od 25. 5. 2018 se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme Nařízením Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Současně dle přísl. ust. GDPR podáváme následující informace ohledně zpracování a ochrany osobních údajů:

Subjektem údajů je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V závislosti na právním důvodu a účelu zpracování zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a uchovávané z důvodu zákonné povinnosti
 • IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení a prokázání kvalifikace jako např. dosažené vzdělání, délka praxe aj.).
 • soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)

Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, abychom zajistili správné zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a produkty. Při vyplnění formuláře pro kontaktování spravujeme osobní údaje z formuláře pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho požadavku či poptávky. Tyto vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Dalším účelem zpracování kromě plnění smlouvy může být splnění právní povinnosti, která se na nás (či kteréhokoliv jiného člena koncernu MEDIS, jehož jsme součástí, vztahuje), a/nebo splnění výzvy orgánu veřejné moci a/nebo ochrana našich oprávněných zájmů či třetí strany a/nebo určení, výkon nebo obhajoba právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí, a/nebo ochrana osob, majetku a zdraví i prostřednictvím provozování kamerových systémů se záznamem a/nebo vyřizování stížností a podnětů a/nebo vyřizování žádostí o informace a/nebo řešení škodních událostí, a/nebo vedení evidence pracovních úrazů, zákazníků, fakturace, daňové a účetní účely a/nebo vedení centrální evidence smluv, administrativní účely, vymáhání pohledávek a/nebo vedení evidence, knih návštěv a/nebo kontrola správnosti a prověření ve veřejných registrech, zajištění provozních činností a/nebo předmět souhlasu subjektu údajů aj.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze pro účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí námi nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený zájem ze strany zákazníka.
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu; zajištění bezpečnosti a ochrany života, ochrana jiných hospodářských zájmů a ochrana dobré pověsti naší společnosti ale i celého koncernu MEDIS, do jehož uskupení náležíme; administrativní účely spočívající v případech zahájení a/nebo vedení správního, soudního či rozhodčího řízení).

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů při uzavírání smluv, jsou smluvním nebo též i zákonným požadavkem, který je nutné uvést do příslušné smlouvy, jíž je subjekt údajů smluvní stranou. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů zároveň zákonným požadavkem, zejména pak s ohledem na povinnosti ukládané pracovně-právními či daňovými a účetními právními předpisy. Poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů je nutné pro založení konkrétního právního vztahu a plnění práv a povinností z něho vyplývajících. Bez jejich poskytnutí právní vztah nevznikne.

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, které definuje zákon.

Dále naše webové stránky jsou zabezpečeny HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (odesílání v rámci formuláře atp.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech.

Kdo jsou případní příjemci mých osobních údajů?

Zpracovatelem či jiným příjemcem osobních údajů, a to pouze v obvyklém rozsahu, může být především společnost M.I.S. a.s., IČ: 42195683 jakožto řídící společnost koncernu MEDIS, jehož jsme součástí, dále externí daňový poradce, auditor a poskytovatel služeb spojených s informačními technologiemi.

Dále pak orgány veřejné moci (zejm. státní orgány, např. ministerstva, soudy, exekutoři, notáři, policie, správní úřady atd.), okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, inspekce práce, zdravotní pojišťovny. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s českým právem, se za příjemce nepovažují.

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být osoby, které nám poskytují zejména zprostředkování pojištění, SW a jiné obdobné programy na zpracování osobních údajů (nebo/vč. jejich servisu), právní, pojišťovací, leasingové a jiné finanční služby, a to vždy v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Vaše osobní údaje (jakožto zákazníků nebo potenciálních zákazníků) jsou pro účely řádného vyřízení cenové nabídky či objednávky v případě prodeje nového vozu/náhradních dílů či poskytování servisních služeb poskytovány též importérovi vozu, o jehož značku se jedná (těmi jsou: 1. C Automobil Import s.r.o., IČ: 26213664, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 a 2. Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, IČ: 02386771, se sídlem U průhonu 1079/40, Holešovice, 170 00 Praha 7).

Správce deklaruje, že výše uvedené probíhá vždy v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země a/nebo mezinárodní organizaci.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás opravu nebo výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.
 • Právo vznést námitku proti zpracování.

Můžete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

REGINA a.s.

Bratří Štefanů 492

500 03 Hradec Králové

Prodej

Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 18:00
Středa
8:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 18:00
Sobota
ZAVŘENO
 +420 495 845 304
 +420 724 733 950
 +420 725 781 555
 prodej.suzuki@autoregina.cz

Servis

Pondělí
7:00 - 17:30
Úterý
7:00 - 17:30
Středa
7:00 - 17:30
Čtvrtek
7:00 - 17:30
Pátek
7:00 - 17:30
Sobota
ZAVŘENO
 +420 495 845 309
 +420 724 576 947
 servis@autoregina.cz